Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Definities

  1. Pokemonkaart.nl, een handelsnaam van Talenos B.V. gevestigd te Landsmeer, KvK-nummer 27122833, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als dienstverlener.
  2. De wederpartij van dienstverlener wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdracht­gever.
  3. Partijen zijn dienstverlener en opdrachtgever samen.

De diensten en aanbiedingen van Pokemonkaart.nl worden uitsluitend geleverd op basis van onze hieronder uiteengezette voorwaarden. De diensten en goederen van Pokemonkaart.nl omvatten onder meer het vertonen van Pokemon kaarten, het tonen van de actuele prijzen die er voor de kaarten geldt, en het verzamelen van eigenschappen van Pokemon kaarten. Daarnaast voert Pokemonkaart.nl (ook uit naam van Gradings.nl) een betalende dienst voor consumenten: de conditiebeoordeling (“Pre-Grading”) van Pokemon kaarten, die eveneens uitsluitend op basis van de hier vermelde voorwaarden worden uitgevoerd. Doorslaggevend is steeds de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende versie. Consumenten in de zin van deze voorwaarden zijn natuurlijke personen met wie zakelijke betrekkingen worden aangegaan zonder dat hen een commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit kan worden toegerekend. Ondernemers in de zin van deze voorwaarden zijn natuurlijke personen of rechtspersonen of personenvennootschappen met handelingsbekwaamheid met wie zakelijke betrekkingen worden aangegaan en die handelen in het kader van de uitoefening van hun commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit. Klanten in de zin van deze voorwaarden zijn zowel consumenten als ondernemers. Afwijkende, tegenstrijdige of aanvullende algemene voorwaarden maken geen deel uit van de overeenkomst, tenzij hun geldigheid uitdrukkelijk schriftelijk door ons is overeengekomen.

Artikel 2 – Aanbod en totstandkoming overeenkomst

Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend. Onze presentaties van diensten en goederen op het Internet of bij andere gelegenheden (zoals beurzen, tentoonstellingen, etc.) vormen geen aanbod, maar een niet-bindende uitnodiging aan de klant om een offerte uit te brengen aan of te bestellen bij Pokemonkaart.nl. Hieronder valt uitdrukkelijk ook het toezenden van artikelen door de klant met het oog op een pre-grading door Pokemonkaart.nl. Pokemonkaart.nl behoudt zich het recht voor om aan Pokemonkaart.nl voorgelegde aanbiedingen te accepteren. Rapportages, illustraties, afmetingen, Pre-grading cijfers en Potentiele waarden op de site genoemd alsmede andere voorstellingen zijn slechts beschrijvend en houden met name geen enkele garantie van eigenschappen in. Wij behouden ons het recht voor zowel technische als andere wijzigingen aan te brengen binnen de grenzen van het redelijke. Wij zullen de ontvangst van bestellingen door de klant onverwijld bevestigen. De ontvangstbevestiging houdt geen bindende aanvaarding van de bestelling in. De ontvangstbevestiging houdt slechts een verklaring van aanvaarding in, indien wij dit uitdrukkelijk vermelden. Ook de telefonische aanvaarding van een bestelling geldt niet als bindende aanvaarding onzerzijds. Wij hebben het recht om het in de bestelling vervatte contractuele aanbod binnen twee weken te aanvaarden. Bij diensten en goederen die elektronisch worden besteld, hebben wij het recht de bestelling binnen zeven werkdagen na ontvangst door ons te aanvaarden. De aanvaarding van het contractaanbod geschiedt digitaal. In geval van onmiddellijke levering wordt de aanvaarding van de overeenkomst stilzwijgend bevestigd; de schriftelijke vorm wordt vervangen door de bijgevoegde factuur. Wij hebben het recht de aanvaarding van de bestelling te weigeren. Onze verkopers zijn niet gemachtigd mondelinge nevenafspraken te maken.

Artikel 3 – Prijzen

De aangeboden prijzen zijn bindend. In het geval van speciale aanbiedingen geldt de aangeboden prijs voor de speciale actie beperkt. De prijs is inclusief de wettelijke omzetbelasting.

Artikel 4 – Leverings- en uitvoeringstermijn

Data en leveringstermijnen zijn niet bindend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De door ons opgegeven specifieke levertermijnen en -data zijn onder voorbehoud van correcte en tijdige levering van foto’s en andere informatie door Opdrachtgevers.

Artikel 5 – Betaling

Facturen zijn betaalbaar door iDeal, credit card betaling en Paypal, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 6 – Beperking van aansprakelijkheid

Schadeclaims tegen Pokemonkaart.nl wegens schending van wettelijke of contractuele verplichtingen of om andere redenen zijn uitgesloten, tenzij de schade berust op grove nalatigheid of opzettelijk gedrag van Pokemonkaart.nl. De aansprakelijkheid voor eventuele gevolgschade is in ieder geval uitgesloten. Bij licht nalatig plichtsverzuim dat niet essentieel is voor het contract en waarvan de schending de uitvoering van het contract niet in gevaar brengt, zijn wij en onze plaatsvervangers niet aansprakelijk. Op basis van digitale foto’s kan het nooit honderd procent uitgesloten worden dat de ter pre-grading aangeboden kaart, niet authentiek is. Een pre-grading rapportage van zogenaamde high-risk kaarten (gewilde kaarten die veelvuldig en professioneel worden nagemaakt vanwege de potentieel hoge waarden) geldt nooit als certificaat van echtheid. High-risk kaarten zijn alle kaarten die een waarde van 300 euro of meer vertegenwoordigen, maar in elk geval Charizard 4/102, Charizard 4/102 First Edition, Blaine’s Charizard 2/132, Blaine’s Charizard 2/132 First Edition, Shining Charizard 107/105, Shining Charizard 107/105 First Edition, Dark Charizard 4/82, Dark Charizard First Edition 4/82, Charizard 136/135, Charizard VMAX SV107/SV122, Charizard Star 100/101 en Pikachu Illustrator. Pokemonkaart.nl is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgschade van Pre-grading rapporten en de daarin genoemde waarde, grades en subgrades van de Pokemon kaarten.

Artikel 7 – Gegevensbescherming en recht van verzet

De voor de transactie noodzakelijke gegevens worden door ons opgeslagen en in het kader van de afwikkeling van de bestelling gebruikt.

Artikel 8 – Recht van herroeping

U hebt het recht om deze overeenkomst binnen 1 dag zonder opgave van redenen te herroepen. Nadat het pre-grading rapport is geleverd, kan er geen herroeping meer plaatsvinden, zelfs wanneer de Opdrachtgever zich niet kan vinden met de inhoud van de geleverde rapportage.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons door middel van een duidelijke verklaring op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn in acht te nemen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn verzendt.

Artikel 9 – Geschillen in verband met een online koopcontract

In geval van geschillen in verband met een online aankoopcontract of een online dienstencontract hebben de klant en Pokemonkaart.nl de mogelijkheid om gebruik te maken van een online geschillenbeslechting van de EU-Commissie, te bereiken op: http://ec.europa.eu/consumers/odr

Artikel 10 – Restitutie

  1. Wanneer een klant een kaart voor een van onze pre-grading diensten indient en deze blijkt namaak te zijn, zal er geen restitutie verleend worden voor het bedrag dat door de klant is betaald voor de afgenomen dienst. De klant heeft het recht (“Vervangingsrecht”) binnen twee werkdagen na ontvangst van de e-mail met de verklaring dat de kaart namaak is, een andere kaart ter taxatie aan te bieden om alsnog gebruik te maken van de eerder afgenomen pre-grading dienst. Na deze termijn van twee werkdagen vervalt het Vervangingsrecht. Indien de aanvankelijk ingediende kaart een namaak Charizard kaart is, waaronder de Charizard 4/102, Charizard 4/102 First Edition, Blaine’s Charizard 2/132, Blaine’s Charizard 2/132 First Edition, Shining Charizard 107/105, Shining Charizard 107/105 First Edition, Dark Charizard 4/82, Dark Charizard First Edition 4/82, Charizard 136/135, Charizard VMAX SV107/SV122, Charizard Star 100/101 of het de Pikachu Illustrator kaart betreft, is er geen Vervangingsrecht vanwege de reeds gedane onderzoekskosten. De klant wordt geacht op de hoogte te zijn dat deze kaarten zeer gewild zijn en dat er veelvuldig goede namaak in omloop is.
  2. Geen verantwoordelijkheid voor illegale activiteiten: Het is de verantwoordelijkheid van de klant om ervoor te zorgen dat de kaart die hij/zij ter taxatie indient, legaal is verkregen en geen inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden. De website is niet verantwoordelijk voor eventuele illegale activiteiten van de klant.
  3. Het recht om actie te ondernemen: In het geval dat de website vermoedt dat de klant opzettelijk een namaakkaart heeft ingediend om deze te laten taxeren, behoudt de website zich het recht voor om passende acties te ondernemen, zoals het informeren van de betreffende autoriteiten en het blokkeren van de klant voor toekomstige diensten.

Artikel 11 Gebruiksrecht

De klant stemt ermee in dat de aan Pokemonkaart.nl aangeboden Pokemon kaarten ter pre-grading, kunnen worden afgebeeld op de website van Pokemonkaart.nl of andere informatiemedia met als doel de service van Pokemonkaart.nl te presenteren.

Artikel 11 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

  1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
  2. Wanneer in een gerechtelijke procedure één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.
  3. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Pokemonkaart.nl is gevestigd/ praktijk houdt/kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
Scroll naar boven